بایگانی مشاغل

ارسال شده در 6 سال ماه قبل

توانایی تحلیل بازار به صورت آکادمیک، توانایی جمع آوری، دسته بندی و تحلیل داده های بازار.

اطلاعات بیشتر

ارسال شده در 6 سال ماه قبل

اولویت ها: تسلط بر زبان انگلیسی، آشنایی با نرم افزارهای سازمانی، آشنایی با سیستم های اطلاعاتی سازمان، آشنایی با مدیریت فرآیند های سازمانی، آشنایی با مدیریت پروژه سیستم های اطلاعاتی، توانایی برنامه نویسی به یکی از زبان های HTML، CSS، Java، PHP، آشنایی با نحوه ساخت انیمیشن.

اطلاعات بیشتر

ارسال شده در 6 سال ماه قبل

اولویت ها: تسلط بر زبان انگلیسی، آشنایی با فرآیند های مدیریت پروژه درون سازمانی، آشنایی با نرم افزارهای مدیریت پروژه، آشنایی با نرم افزارهای آماری، آشنایی با سیستم های اطلاعاتی.

اطلاعات بیشتر

ارسال شده در 6 سال ماه قبل

اولویت ها: تسلط به زبان انگلیسی، آشنایی با نرم افزارهای آماری مربوطه، آشنایی با سیستم های اطلاعاتی، توانایی کار به صورت تیم، آشنایی با روش های مدیریت یا بهبود فرآیند های سازمانی.  

اطلاعات بیشتر