همپیمان راهبردی


همپیمانی راهبردی پیمانی استراتژیک و حقوقی است که بر اساس آن دو یا چند نهاد منابع یا استعدادهای خود را به اشتراک میگذارند و از منافع این اشتراک بهرمند می گردند.
از جمله منافع اینگونه اتحاد از بین رفتن فاصله برای سازمان ها و کاهش هزینه است. همپیمانی راهبردی از جمله روش های مدیریت محیط های پیچیده و ناپایدار نیز می باشد.
یکی دیگر از مزایای همپیمانی راهبردی یادگیری سازمانی است که از طریق یادگیری مهارت ها توسط کارکنان هر دو طرف پیمان به وجود می آید، لذا همپیمانی راهبردی یکی از ابزارهای مدیریت دانش نیز می باشد.
تفاوت همپیمانی راهبردی با سرمایه گذاری مشترک یا joint venture در این است که در سرمایه گذاری مشترک دو سازمان به صورت مجزا و مستقل به منظور رسیدن به اهداف تجاری به فعالیت می پردازند، ولی در همپیمانی راهبردی بر اساس تفاهم نامه از استعدادها و منابع به طور مشترک استفاده می شود.
در حال حاضر سازمانکاو طرح نگارش چند نرم افزار مدیریتی منحصر به فرد را در برنامه های آتی خود دارد و در این زمینه به دنبال شریک تجاری است. همچنین ظرفیت همکاری با شرکت های مشاوره مدیریت فعال در شهرستان ها یا حوزه های تخصصی دیگر نیز وجود دارد. ضمناً از هرگونه طرح همپیمانی راهبردی دیگر نیز که توسط سازمان ها ارائه شود استقبال می گردد.
علاقمندان می توانند از طریق ایمیل با بخش همپیمانی راهبردی ارتباط برقرار نمایند.