ماموریت


برای بزرگ بودن آرزوهایمان را بزرگ انتخاب می کنیم

سازمان ها به عنوان پدیده های اجتماعی توسط عوامل مختلفی از هم متمایز می گردند. عواملی که همانند اثر انگشت متفاوت و منحصر به فرد هستند. فرهنگ، کارکنان، روابط صنفی، نوع صنعت، روابط بازار و سایر موارد از عواملی هستند که شخصیت یک سازمان را تشکیل می دهند. شخصیتی که در هر سازمان متفاوت است.
علاوه بر این موارد مهمترین عاملی که سازمان ها را از یکدیگر متمایز می نماید آرمان ها و ماموریت اجتماعی آنهاست. سازمان های متعالی همانند انسان های آرمانگرا اهداف بزرگی دارند. اهدافی که صرفاً محدود به سود رسانی به ذینفعان یا توسعه نیست. اهمیت اهداف متعالی یک سازمان از این جهت مهم است که اینگونه اهداف از رفتار مثبت گرایانه کارکنان حمایت میکند. خط مشی کلی و چارچوب فکری سازمان از جمله ملاک های کارکنان در تعامل با سایر اجتماعات مرتبط با آن سازمان است.
از جمله اجتماعات مرتبط با سازمان، خانواده است که اثرات اولیه تاثیر سازمان بر آن را در پایین ترین سطح بر مسائل مالی و در سطوح دیگر در قالب انتقال تکه کلام ها یا رفتارها می توان جستجو کرد. سایر اجتماعات مرتبط با سازمان نیز هر یک به نحوی می توانند متاثر از آن باشند. برای مثال پیمانکاران یا کارفرمایان. و البته منظور از تاثیر، اثر رفتاری-فرهنگی در این مقوله می باشد.
حال اگر رویکرد سازمان ها بر ارائه فرهنگی غنی و سازنده باشد تاثیر آن بر بخش های مختلف اجتماع قابل مشاهده خواهد بود.
علی الیحال با عنایت به این مقدمه بر آن شدم ماموریت سازمانکاو را در سه سرفصل کوتاه اما کلان به استحضار عزیزان برسانم:
۱- کمک به ارتقای سطح زندگی در اجتماع.
۲- توانمند سازی و به روز رسانی سازمان ها.
۳- فرهنگ سازی در زمینه مدیریت علمی.
امید است سایر افراد مجموعه با در نظر گرفتن این چارچوب فعالیت های خود را جهت داده و سازماندهی نمایند.

 

امین مهجور

تیرماه ۹۷