تحلیلگر بازار

ارسال شده در 6 سال ماه قبل

توانایی تحلیل بازار به صورت آکادمیک،
توانایی جمع آوری، دسته بندی و تحلیل داده های بازار.

درخواست به صورت آنلاین

یک شماره تلفن معتبر مورد نیاز است.